หลักประกันสุขภาพต้องมีคุณภาพเป็นเป้าหมายสำคัญ

0
2452

การประชุม Seventh Meeting on Health-Care Quality Improvement in the Asia-Pacific Region วันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2561 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ มีสาระสำคัญ คือ การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage – UHC) ต้องมีคุณภาพเป็นเป้าหมายสำคัญ

ในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินงานด้าน UHC จะเน้นอยู่ที่การสร้างหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมประชากรทั้งหมด ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม และภายใต้ต้นทุนที่สามารถบริหารจัดการได้ แต่ในช่วงถัดจากนี้ไป การดำเนินงานด้าน UHC จะเน้นเรื่องคุณภาพของระบบบริการ เพราะคุณภาพเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของ UHC ถ้าระบบบริการสุขภาพไม่มีคุณภาพแล้ว ถึงประชาชนจะมีสิทธิเข้าถึง แต่ก็คงไม่มีใครอยากไปใช้บริการ

“คุณภาพ” มีความหมายได้หลากหลายมิติ แต่ในการประชุมครั้งนี้ ได้แบ่งมิติของคุณภาพ เป็นด้านประสิทธิผล, ความปลอดภัย, ผู้คนเป็นศูนย์กลางของการจัดบริการ, ให้บริการได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม, สร้างความเท่าเทียม, มีการบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ

ข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก คือ การสร้างคุณภาพในระบบบริการสุขภาพ จำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนโดยการกำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพ

องค์ประกอบ 8 ด้านที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะขับเคลื่อนงานคุณภาพ คือ การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา, การให้คำจำกัดความของ “คุณภาพ” ตามบริบทของแต่ละประเทศ, การสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ, การวิเคราะห์สถานการณ์, การจัดระบบกำกับดูแลและบริหารจัดการ, การสร้างกิจกรรมและเครื่องมือสำหรับงานคุณภาพ, ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน, และการสร้างตัวชี้วัดเพื่อติดตามประเมินผล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here