Take Home Message : 22nd HA National Forum

0
4262

Take Home Message : 22nd HA National Forum

สารจากผู้อำนวยการ สรพ. ทั้ง สามยุค (วางรากฐาน สานต่อ ก่อการไกล) ในการสร้างพลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข  ในการทำคุณภาพและงานประจำทั้งในสถานการณ์ปกติ และ สถานการณ์ภัยพิบัติการระบาดของโรคอุบัติใหม่ COVID-19 และ ภัยทางการเมือง ภายใต้ทรัพยากรอย่างจำกัด

นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ได้ quote คำพูดของอาจารย์โกมาตร  HA สอนให้เราทำงานอย่างมีหลัก ส่วน SHA สอนให้เรารักงานที่เราทำ สองอย่างนี้เป็นของคู่กัน เพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในภาวะที่มันค่อนข้างจะมีปัญหารุมเร้าต่างๆ เข้ามาถ้าเราสามารถที่จะฝึกใจหรือทำใจให้รักในงานที่เราทำได้  และถ้าเรารักในงานที่เราทำแล้ว เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้อย่างราบรื่น และ จะไม่ suffer หรือถ้า suffer ก็น้อย ถ้าตัวเราเข้าไปหาทุกข์ไปรับความทุกข์เกิดขึ้น แต่ เราจะใช้ปัญญาของเราค่อยๆ คลี่คลายความยากลำบากที่เข้ามาเผชิญต่อหน้าเราให้มันลุล่วงไปได้ โดยที่ไม่ยากเกินไป และเราก็จะเหนี่ยวนำให้เพื่อนๆ ให้มีพลังผ่านความยากลำบากไปได้  ซึ่งสอดคล้องกับ อ.ประเวศ ……ได้พูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานภายใน หรือ inner power ในการจัดการเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ ถ้าใช้พลังปัญญาเป็นตัวตรงกลาง  เราสามารถใช้ปัญญาคิดหาทางออกในแก้ไขปัญหาหรือเข้าถึงความจริง (untimate truth) ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีพลังจินตนาการ พลังสุนทรียศาสตร์ พลังวิริยะ พลังสมาธิ ก็จะมาหล่อรวมให้เราสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จได้

ส่วนคุณภาพเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราทำอะไรในสิ่งใหม่ๆ ถ้าอยากทดลองทำอะไรควรลงมือทำเลย ไม่ต้องรอสมบูรณ์ ไม่ต้องรอจังหวะ หรือจำนวนต้องมากพอ เราควรเริ่มทำการพัฒนาคุณภาพจากจุดเล็กๆ แล้วก็เรียนรู้ปรับแนวคิดวิธีการ แล้วค่อยขยายไป ถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ผมเชื่อว่าทุกคนจะมีเรื่องราวมาเรียนรู้และเล่าสู่กันฟังได้ โดยที่เริ่มต้นภายในโรงพยาบาลของตนเองก่อน แล้วก็คัดสรรเลือกที่ดีๆ เข้ามาแลกเปลี่ยนกันใน Forum ถึงหรือแม้ผลงานไม่ได้นำมาเสนอ แต่อย่างน้อยทุกคนก็ได้เริ่มทำอะไรบางอย่าง ซึ่งช่วยสะสมเป็นก้อนความรู้ก้อนใหญ่ขึ้นมา และในงานประชุม Forum ปีนี้มีอะไรที่เราเรียนรู้ไป ควรทดลองนำใช้ในการทำงาน เพราะถ้ามีความรู้แต่ไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติก็จะไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์เท่าไร ได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไร  อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ร่วมกัน

นพ. กิตตินันท์ อนรรฆมณี แม้ท่ามกลางสถานการณ์ที่วิกฤต HA พยายามหนุนเสริม และเป็นตัวกลางให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโรคโควิด รวมทั้งพยายามเสริมพลังใจ และให้คุณค่ากับบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข

ในด้านคุณภาพ ถ้าเราจะทำให้เกิดความยั่งยืนคงต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ ถ้าทำ HA ไปเพื่อป้ายประกาศนียบัตรเราจะดีใจอยู่เพียงระยะหนึ่ง ทุกอย่างก็จะกลับไปสู่สิ่งเดิม แต่หากเราเห็นว่าคุณค่าของสิ่งที่เราทำ มันจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะตัวเราเอง แต่จะเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างและสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำ แม้เราเหนื่อยแค่ไหนเราก็ยังมีขวัญกำลังใจ และเห็นคุณค่างานที่เราทำ ความเหนื่อยจะทุเลาลง แล้วเราก็จะต้องใช้สติและปัญญาที่จะคิดหาทางออกกับสิ่งต่างๆ

“อยากให้ทุกท่านมีสติ มีขวัญกำลังใจ แล้วจะได้ใช้ความรู้ที่ได้จาก HA forum ได้อย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองและคนรอบข้าง”

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ  : ขอขอบคุณทุกโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ว่าจะทางไกล หรือร่วมอยู่ในงาน HA forum ครั้งที่ 22 นี้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การเสริมสร้างพลังและเปิดมุมมอง ทำให้มีพลังที่จะนำกลับไปขับเคลื่อนงานต่อ ซึ่งแนวคิดงานในปีนี้เป็นหัวข้อที่ให้กำลังใจ ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยากลำบาก ใครที่สามารถลุกยืนขึ้นได้ สามารถก้าวข้ามอุปสรรค เกิด resilience และเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานและ scaling up ให้ดีขึ้นด้วยหัวใจ จะฟื้นตัวขึ้นมาใหม่และทำได้ดีกว่าเดิม

“คุณภาพไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีหยุด ถ้าเรายังทำงานคุณภาพด้วยหัวใจ”

ในปีนี้เราชาวคุณภาพได้เรียนรู้ และผ่านสถานการณ์ยากลำบากด้วย resilience และยกระดับตัวเองให้ scaling up  เราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวคนเดียว ดังหัวข้อแรกของงาน HA forum ครั้งที่ 22 “รากฐาน สานต่อ ก่อการไกล” เราก่อการไกลด้วยตัวคนเดียวไม่ได้ การก่อการไกลต้องไปด้วยกัน ปีหน้าขอเชิญทุกภาคส่วนมาผนึกกำลังร่วมทำงานที่กว้างขึ้นและไกลขึ้น สร้างความปลอดภัยไม่ใช่เพียงในระบบโรงพยาบาล แต่จะร่วมสร้างความปลอดภัยและสุขภาวะให้ประชาชนและสังคม  งาน HA forum ครั้งที่ 23 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด  Synergy for Safety and Well-being” พบกัน 14-17 มีนาคม 2566 มาร่วมผนึกกำลังกัน เพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here