บทส่งท้ายบรรณาธิการ

1
2741

บทส่งท้ายบรรณาธิการ Quality Care 22nd HA National Forum

HA National Forum คือเวทีแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ชาวระบบสุขภาพได้นำ ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ในภาวะท้าทายที่เต็มไปด้วยอุปสรรค เรายังเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งที่เดินทางมาร่วมประชุมที่ เมืองทองธานี และทาง online ยังคงให้ความสนใจอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ยิ่งย้ำเตือนถึงความ resilience ของชาวระบบสุขภาพอย่างชัดเจน

อุปสรรคและปัญหา ทำให้เราได้ค้นพบว่า ศักยภาพที่เราสามารถขยายส่วน (scale up) ได้เกินกว่าที่เราคิด และ อีกทั้งยังได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของคนในองค์กรและภาครัฐทุกส่วนรวมกับภาคเอกชนเข้ามาผนึกกำลัง ด้วยความคาดหวังที่จะเห็นความปลอดภัยในระบบสุขภาพและขยายไปให้ถึงสุขภาวะของประชาชน

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้นี้ คงไม่จบเพียงในงานประชุมเท่านั้น เพราะการทำงานทุกวันคือการเรียนรู้ ทีมงาน Quality Care จึงขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งจากความสำเร็จ และความล้มเหลว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มี resilience คือองค์กรแข็งแกร่งด้วยพลังแห่งการเรียนรู้ และเติมเต็มกำลังใจให้แก่กันและกันอยู่เสมอ

ในอีก 1 ปี ต่อจากนี้ เชื่อว่าทุกท่านจะกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มาผนึกกำลังกันอีกครั้ง ภายใต้แนวคิด “Synergy for Patient Safety and Wellbeing”  อันเป็นการย้ำถึงการร่วมมือ  ร่วมเป้าหมาย และร่วมพลัง เพื่อการพัฒนาอย่างมีคุณค่า และคุณภาพอย่างแน่นอน

ด้วยความขอบคุณ

ที่ปรึกษา: พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
บรรณาธิการ: อ.เรวดี ศิรินคร
กองบรรณาธิการ: ภญ.วิชชุนี พิตรากูล, นพ.ทรนง พิลาลัย, คุณดวงกมล นำประทีป, ภญ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ, ภก.ศุภชัย อินสุข, ภก.พิชญสิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย์, นพ.ศักดิธัช อิทธิพิสิฐ , ภก.บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข, ภก.ไตรสิทธิ์ ภูวเตชะหิรัณย์, คุณสุทธิพงศ์ คงชุม, ทพญ.รตนอร จูห้อง, ภก.ธนภูมิ เขียวชอุ่ม, ภญ.ผุสดี บัวทอง

งานจัดการความรู้: รอ.หญิง ปิ่นรัตน์ พันธุ์มณี, อาทิตย์ตินันทน์ อินทร์วรรณ
งานสื่อสารองค์กร: อนุรักษ์ กัณหารี, ศุภัช สิงห์สม, รัชม อภิญญานนท์

จัดทำและเผยแพร่โดย: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here