ความเชื่อมั่นที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง HA

0
4789
           วันนี้เคล็ดลับคุณภาพมาชวนคุยเรื่องความเชื่อมั่นที่มีต่อการบริการของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง HA กันครับ  ในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์  เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง HA ซึ่งมีผู้ตอบกลับ มาทั้งสิ้น 3,669 ราย จาก 1,011 โรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลที่มีผู้ตอบกลับมาสูงสุดคือ 68 รายต่อหนึ่งโรงพยาบาล และต่ำสุด 1 รายต่อหนึ่งโรงพยาบาล

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70.9 อายุอยู่ในช่วง 21- 40 ปี ร้อยละ 67.1 ศึกษาในระดับปริญญา/ อนุปริญญา ร้อยละ 83.6 ในด้านสิทธิการรักษา เป็นประกันสังคมร้อยละ 42.2 บัตรทองร้อยละ 30.9 สิทธิข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจร้อยละ 24.4 และอื่นๆ ร้อยละ 2.4 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทำงานที่น่าจะคุ้นเคยกับการใช้  Internet  และบริการรักษาพยาบาล  ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเห็นและรู้ถึงความหมายของตราสัญลักษณ์ HA ร้อยละ 53.2 เคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร ร้อยละ 9.8 และไม่เคยเห็นและไม่รู้ความหมาย ร้อยละ 37.0 เมื่อถามถึงความเชื่อมั่น ผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นในโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA ร้อยละ 83.2 ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลนั้นผ่านการรับรอง HA หรือไม่ ร้อยละ 15.2 และไม่เชื่อมั่นในบริการ ร้อยละ 1.6  กลุ่มที่ไม่เชื่อมั่น ความเห็นที่พบบ่อย คือ ประชาชนยังไม่สามารถสัมผัสได้ถึงบริการที่มีคุณภาพจริง, พฤติกรรมการบริการยังไม่เหมาะสม และโรงพยาบาลทำงานคุณภาพเฉพาะช่วงที่ สรพ.จะมาประเมินรับรอง
ข้อเสนอแนะโดยรวมของทุกกลุ่ม คือ ให้กำลังใจในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล, สรพ.ควรประชาสัมพันธ์ HA ให้มากกว่านี้เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าการรับรอง HA คืออะไร, การทำงานคุณภาพต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่เน้นแต่  เอกสารแต่ต้องทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ประชาชนสามารถรับรู้และสัมผัสได้จริง และโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองแล้วควรได้มาตรฐานครบทุกด้าน
ภาพประกอบโดย TeroVesalainen จาก Pixabay

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here