สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในโรงพยาบาล

0
10387
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในโรงพยาบาล
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในโรงพยาบาล
ใครๆ ก็อยากมีสุขภาพที่ดี มีร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนใช่ใหมครับ บุคลากรในโรงพยาบาลก็คงเช่นเดียวกัน
วันนี้เคล็ดลับงานคุณภาพ ชวนมาเรียนรู้ สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในโรงพยาบาล ด้วยกันครับ 
 
ถึงแม้ว่าโรงพยาบาลจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วย และเป็นที่คาดหวังว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา แต่ในสภาพความเป็นจริง มีการศึกษาวิจัยที่พบว่า บุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลมีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยไม่น้อยกว่าบุคลากรในสถานประกอบการประเภทอื่น การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลมีกำลังคนที่มีสุขภาพดี และสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆได้ลุล่วงโดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเสียก่อน จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารองค์กร  ปัจจัยหลัก 3 ประการที่ต้องคำนึงถึง ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในโรงพยาบาล ได้แก่
 

สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในโรงพยาบาล
สุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในโรงพยาบาล

🎯1. การดูแลสุขภาพของกำลังคน (healthy workforce) เช่น การประเมินสุขภาพตั้งแต่แรกเข้าทำงาน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และการให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในภัยในที่ทำงาน

 
🎯 2. การปรับปรุงให้สถานที่ทำงานเอื้อต่อการสร้างสุขภาพและความปลอดภัย (healthy workplace) โดยตั้งเป้าลดโอกาสที่บุคลากรจะเกิดการบาดเจ็บจากการทำงาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ การดำเนินงานอาจใช้วิธีการออกแบบอุปกรณ์การทำงานอย่างเหมาะสม การเดินสำรวจความเสี่ยงที่หน้างานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง และการวางระบบรายงานความเสี่ยง/ รายงานอุบัติการณ์ เพื่อนำข้อมูลมาหาสาเหตุราก แล้วนำสู่การปรับปรุงพัฒนากระบวนงาน และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
 
🎯 3. การวางแนวปฏิบัติเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิน (emergency preparedness) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในโรงพยาบาลและส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพของบุคลากร เช่น อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย/ สารกัมมันตภาพรังสี การระบาดของโรคติดเชื้อ

Image by rawpixel from Pixabay

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here