Telemedicine Clinic ในปั๊มน้ำมันปตท.

0
5760

เคล็ดลับงานคุณภาพ วันนี้ชวนคุยเรื่อง Telemedicine Clinic ในปั๊มน้ำมันปตท.  ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยนอกแบบผู้ป่วยแบบไม่ต้องมาที่โรงพยาบาล เริ่มมีการพัฒนาเป็นรูปธรรมแล้วในประเทศไทย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นรูปแบบที่น่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นในอนาคต เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการของกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ต้องการไปผจญกับความแออัดที่โรงพยาบาล


ในเดือนกันยายน 2562 ปตท. มีแผนความร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในการจัดตั้ง Telemedicine Clinic ในปั๊มน้ำมันของปตท. จำนวน 2 แห่ง ที่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งคลินิกดังกล่าวน่าจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยแบบผู้ป่วยนอก โดยตัวผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลโดยตรง
ในคลินิกดังกล่าว จะมีการพัฒนา Application เข้ามาช่วยในการนัดหมาย มีเครือข่าย telemedicine ที่เชื่อมข้อมูลการตรวจและการสนทนาของผู้ป่วยกับแพทย์ที่โรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อให้แพทย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่เป็นและการสั่งยา มีตู้จ่ายยาในลักษณะเครื่องจำหน่ายสินค้าแบบไม่ต้องใช้คน (vending machine) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกดรับยาสามัญทั่วไปที่แพทย์สั่ง ได้ที่ตู้จ่ายยา หรือในกรณีที่ยาที่สั่งไม่มีในตู้จ่ายยา ก็สามารถให้แพทย์สั่งยาจากที่โรงพยาบาล แล้วมีผู้นำยามาส่งและพักไว้ที่ Smart Locker ที่อยู่ในคลินิก เพื่อให้ผู้ป่วยมารับยาที่ Smart Locker ในวันเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้ต่อไป

ภาพประกอบโดย :https://sehatyab.com/hazarnaimat/tele-medicine-resuscitate-primary-care-pakistan/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here