นักกายภาพยุคใหม่ … หัวใจคุณภาพ

0
1107
physiotherapists-quality-hearts

“บุคลากรสาธารณสุขยุคใหม่ นอกจากจะมีความรู้ทางวิชาการแล้ว ควรมีความรอบรู้ที่สามารถนำไปใช้ใน
ทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และผู้รับบริการ”

  “เอ็มมี่” เป็นชื่อเล่นของ น้องนักกายภาพบำบัด ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลของเรา เอ็มมี่เป็นน้องที่น่ารัก นิสัยดี
ยิ้มเก่ง ร่าเริง มีความสามารถหลากหลายด้าน ในทุกๆ เช้า เอ็มมี่จะไปสอนการยืดเหยียดร่างกาย ให้กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มานั่งรอรับบริการตามนัด บริเวณหน้าคลินิกพิเศษ (คลินิก ICD) ทุกเช้าที่เดินผ่านจะได้ยิน
เสียงหัวเราะสนุกสนานของผู้สูงอายุ ทำให้อดไม่ใด้ ที่จะยิ้มตามไปด้วย

physiotherapists-quality-hearts
physiotherapists-quality-hearts

     ปัจจุบัน เอ็มมี่ รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ( Long Tem Care) ในชุมชนร่วมกับทีมโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้ง 7 แห่ง ในอำเภอปราณบุรี และดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ซึ่งดูแลรักษา ส่งเสริมฟื้นฟู ด้วยวิธีการทางด้านกายภาพบำบัด

     เคล็ดลับในการทำงาน เอ็มมี่ ยึดหลัก “3 S” ซึ่ง S ตัวแรก หมายถึง Start การเริ่มต้น เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้  ในทุกวัน S ตัวที่สอง หมายถึง Strong เราต้องเข็มแข็งอดทนต่อปัญหา หรืออุปสรรค ที่มีเข้ามาในทุกๆ วัน
S ตัวที่สาม หมายถึง Speed ความรวดเร็วและความทันสมัย เราต้องมีการฝึกฝนเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์
และต้องตื่นตัวตลอดเวลา

    ได้ฟัง เอ็มมี่ เล่าถึงเคล็ดลับในการทำงานแล้ว รู้สึกยินดีไปกับผู้บริหารและโรงพยาบาล ที่มีบุคลากรยุคใหม่ หัวใจ
คุณภาพ เช่นนี้ ทำงานอยู่ในองค์กร   คำกล่าวที่ว่า “การจะทำงานได้ดี…มีความสุข ต้องเกิดจาก…การทำงานด้วยใจรัก” น่า จะใช้ได้ในกรณีของ น้องเอ็มมี่ …
                                                                                                                              
                                                                                                                             – ณัชทิชา –

Photo by Terry Shultz P.T. on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here