การบริหารกำลังคนสุขภาพในยุคดิจิทัล Digital HR 5.0

0
7317

HR 5.0 เป็นการมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “Focus on Data & Technology” และเป็นการสร้างคุณค่าคนจากการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี “Create Value of Human Resources from Data & Technology Usage”

การรู้จักบุคลากรของเราเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเรื่องของ Generation ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันถูกนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจลักษณะนิสัย และรูปแบบการทำงาน ซึ่งในแต่ละ Generation นั้นจะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการทำงานร่วมกัน จึงควรเคารพในความแตกต่าง และนำจุดเด่นของแต่ละรุ่นมาส่งเสริมช่วยเหลือกัน 

ในส่วนของผู้บริหารนั้น คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหาร ที่พึงตระหนัก ได้แก่ 4C ซึ่งประกอบด้วย

  • Clear Vision นโยบายผู้บริหารต้องชัดเจน เข้าใจตรงกันในกลุ่มผู้บริหารในลำดับแรก
  • Commitment มีความมุ่งมั่น ที่จะเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยี
  • Culture มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรให้ทันสมัย มีแนวคิดเปิดรับสิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้น
  • Capability มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อโลก

“Culture eats strategy for breakfast” 

เราต้องให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมองค์กรมากกว่ากลยุทธ

ส่วนรูปแบบการบริหารบุคลากร ที่ควรจะเป็น ประกอบด้วย 4S คือ

  • Segmentation จัดแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหา แต่ละกลุ่มมีปัญหาไม่เหมือนกัน เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ก็ต่างมีปัญหาที่แตกต่างกันไป
  • in-Sight ต้องรู้ลึกถึงปัญหาอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
  • Sport Team/System Alignment ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม โดยหลีกเลี่ยงรูปแบบของ Family team ที่ให้ผู้อาวุโสได้เลื่อนขั้นก่อน และเปลี่ยนมาเป็นให้คุณค่ากับผลงานและความสำเร็จโดยใช้ข้อมูลจากผลงานจริง ซึ่งเป็นการสร้างความยุติธรรมกับคนทำงาน

จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันยุค Digital HR 5.0 มีหลายธุรกิจนำหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนคน และพบว่าเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นมากขึ้น อย่างไรก็ตามในวงการสาธารณสุข หุ่นยนต์ก็ยังไม่สามารถทดแทนในทุก ๆ จุดได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร และฝ่าย HR ในการประยุกต์ concept ข้างต้นมาดูแลบุคลากรที่หลากหลาย generation ให้ได้แสดงศักยภาพ และได้เติบโตในกระถางใบนี้อย่างภาคภูมิใจ

นพ.ศักดิธัช อิทธิพิสิฐ

ผู้เรียบเรียง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here