PTC กับบทบาทการจัดการด้านยา

0
18052
PTC กับบทบาทการจัดการด้านยา 

ชื่อเรื่อง PTC กับบทบาทการจัดการด้านยา                                                                                  ผู้เขียน  ภญ.จันทร์จารึก รัตนเดชสกุล                                                                                  ตำแหน่ง เภสัชกร โรงพยาบาลบ้านธิ และผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ.                                                            ผู้เขียน  ภก.ภาสกร รัตนเดชสกุล                                                                                      ตำแหน่ง เภสัชกร โรงพยาบาลพนมไพร และผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้                                                                                                       1.เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดการด้านยาจากคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด               2.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาพรวมของบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด

คำสำคัญ PTC, คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด, บทบาทการจัดการด้านยา

การจัดการระบบด้านยา เป็นการจัดการกระบวนการในระบบบริการที่มีความซับซ้อน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น แพทย์, พยาบาล และเภสัชกร เป็นต้น การดำเนินงานในแต่ละกระบวนจะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องซึ่งกัน และกัน ดังนั้นในภาพรวมของการจัดการระบบในโรงพยาบาลจึงต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากสหวิชาชีพ คือ คณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด (Pharmaceutical and therapeutic Committee: PTC) ทำหน้าที่ดำเนินการจัดการใน 2 บทบาทหลัก คือ การจัดการระบบตำรับยา และการจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา มีการกำหนดนโยบาย และกลวิธีการดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบยา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการสร้างความเข้าใจ และการเชื่อมโยงกันในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมในองค์กร        จนสามารถที่จะบรรลุได้ตามเป้าประสงค์สำคัญของระบบยาในการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา

ระบบการจัดการด้านยา เป็นระบบหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยาเป็นเป้าหมายสำคัญ ซึ่งในกระบวนการจัดการในระบบของการให้บริการจะมีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น แพทย์, พยาบาล และเภสัชกร เป็นต้น กระบวนการดำเนินงานต่างๆ จะมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องซึ่งกัน และกัน เพราะหากเกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งก็อาจจะส่งผลให้กระบวนการต่อไปเกิดความเสี่ยง หรือความคลาดเคลื่อนขึ้นได้ การวางระบบเพื่อให้เกิดการดักจับ คัดกรอง และตรวจสอบให้เกิดการจัดการที่มีความถูกต้อง และเหมาะสมกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาทั้งหมด ตั้งแต่การคัดเลือกยา การจัดทำบัญชียา การสำรองยา การสั่งใช้ยา การคัดกรองคำสั่ง การกระจายยา การบริหารยา และติดตามผลหลังจากการบริหารยา ตลอดจนหากมีการทบทวนแนวทางการใช้ยา การประเมินการใช้ยา จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาระบบการจัดการด้านยามีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบจัดการด้านยาให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายของการจัดการที่ชัดเจนมีความสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าประสงค์ของระดับองค์กร ซึ่งการกำหนดนโยบายจำเป็นต้องอาศัยการดำเนินงานเป็นทีม ในการจัดการด้านยาที่ผ่านมาจะเน้นให้ความสำคัญกับระดับทีม คือคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัดเป็นสำคัญ ในต่างประเทศชื่อเรียกของคณะกรรมการชุดนี้จะพบในลักษณะที่แตกต่างกันทั้ง Pharmacy and Therapeutics Committee  หรือ Pharmaceutical & therapeutic committee (คำย่อ PTC หรือบางครั้งย่อว่า P&T committee) หรือเรียกว่า Drug and Therapeutics Committee (DTC) ซึ่งพบว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมดจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทีมเกิดการดำเนินงานในระบบการจัดการด้านยา ซึ่งโรงพยาบาลภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรม และการบำบัด (Pharmacy and Therapeutics Committee: PTC) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการด้านยาโดยตรง

เพื่อให้การกำกับดูแลระบบการจัดการด้านยามีความปลอดภัย มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ควรมีการดำเนินการจัดการใน 2 บทบาทหลัก คือ การจัดการระบบตำรับยา และการจัดการด้านความปลอดภัยจากการใช้ยา มีการประกาศเป้าประสงค์ความปลอดภัยด้านยา กำหนดนโยบาย และกลวิธีการดำเนินการให้มีความชัดเจนในผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระบบยา ซึ่งหลังจากที่ได้ชี้นำนโยบายแล้วคณะกรรมการควรมีการกำหนดรอบเวลาในการติดตามแต่ละประเด็น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และการสร้างความเข้าใจ การเชื่อมโยงกันในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม จะสามารถทำให้บรรลุได้ตามเป้าประสงค์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา

ดาวน์โหลดที่นี่…ฟรี PTC กับบทบาทการจัดการด้านยา  

Photo by Laurynas Mereckas on Unsplash

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here